Tjenester

For tiden er det 2 ukers behandlingstid for politiattest. I tillegg kommer tiden for postgang hvis du ikke søker elektronisk.  

Sjekk status på søknad om politiattest

Processing time for applications for criminal record certificate currently takes 2 weeks.

For English version, please scroll down.

Student til høsten? 
Krever studiet ditt politiattest, husk å søke i tide! Elektronisk søknad om politiattest.
Fyll inn: e-post, telefon og evt adresse. Velg kategori: universiteter og høyskoler og formål: opptak til universitet og høyskoler. Pass på at bekreftelsen fra studiested eller Samordna opptak inneholder ditt navn og hvilket studium du skal delta på!
Last opp bekreftelsen som du har fått og trykk send.

Vi sender ferdig politiattest til din digitale postkasse, Digipost eller e-Boks, kjapt og greit!

OBS! Det kan ikke søkes fra nettbrett eller mobil.

Slik søker du om politiattest:

Logg inn
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
 

 1. Valg av formål
  Velg rett formål fra nedtrekkliste i skjema.
  Spørsmål om formål
  retter du til arbeidsgiver / den som krever politiattesten.
 2. Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad)
  - Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
  - Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  - Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  - Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).
  - Ikke alle formål trenger bekreftelse.
 • For arbeidsgiver/organisasjon:
  Til hjelp for arbeidsgivere og organisasjoner kan skjemaet "bekreftelse på formål" lastes ned til høyre på siden.
 • Luftfartstilsynet:
  Du må skrive følgende i merknadsfeltet i skjema: "Jeg samtykker i at uttømmende politiattest sendes direkte til Luftfartstilsynet".

Søkere under 18 år

Søkere under 18 år må i tillegg til å laste opp bekreftelse på formål, laste opp bekreftelse/signatur fra foresatte.

Slik mottar du politiattesten elektronisk

 1. Hvis du allerede har opprettet sikker digital postkasse:
  Vi blir automatisk informert om din sikre digitale postkasse hvis du allerede har opprettet en, og sender deg svar på søknaden dit.

  Du må være registrert med din kontaktinformasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret for å kunne motta attesten i din digitale postkasse.
 2. Hvis du ikke har opprettet sikker digital postkasse:
  Hvis du ikke har sikker digital postkasse oppfordrer vi deg til å opprette en gratis her. (Merk at det kun er disse to løsningene som er godkjente i Norge.)
  Vi blir automatisk informert når du oppretter postkasse og svaret vårt blir sendt dit. Du trenger derfor ikke ta ekstra kontakt med oss.

  Du må være registrert med din kontaktinformasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret for å kunne motta attesten i din digitale postkasse. Registrer kontaktinformasjonen din på norge.no.
 3. Hvis du har reservert deg mot digital post:
  Hvis du har reservert deg vil vi bli automatisk informert og sender svar til deg i vanlig post. Dette gjør at det vil ta noen ekstra dager med postgang.
  Du kan fjerne reservasjonen din hvis du ønsker attesten elektronisk.

Teknisk informasjon for elektronisk søknad

Løsningen fungerer best med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari. 

Har du en brannmur på datamaskinen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen.

Gå til elektronisk søknad om politiattest

Opptak til Politihøgskolen

Du som har søkt opptak til politihøgskolen, skal ikke søke om politiattest før du har fått bekreftelse på innkalling til opptaksprøven.

Elever i videregående skole:

 • Skjema for søknad og bekreftelse på formål med politiattest må være fullstendig og korrekt utfylt. Skjema finner du til høyre på siden.
 • Hvis eleven skal ha flere praksissteder i løpet av skoleåret, kan man søke om politiattest når praksisstedet er avklart. Dette fordi en politiattest er gyldig for framvisning i tre måneder fra utstedelses dato.
 • Eleven sender selv inn søknad og skjema for søknad og bekreftelse om politiattest, enten via elektronisk søknad eller per post.

Frivillige organisasjoner

Du som skal ha verv eller oppgaver for frivillige organisasjoner kan nå søke elektronisk og legge ved «bekreftelse på formål» som du får av organisasjonen. Dette skjemaet kan organisasjonen laste ned til høyre på siden.

Søknad om fellesskapsløyve etter yrkestransportloven §§4 og 5

Det kreves politiattest både for transportleder og for foretaket. Dette vil si at det i disse tilfellene kreves søknad om to politiattester. Personer bes søke elektronisk mens foretak må søke på papirskjema (se meny til venstre: "søknad pr post" for skjema) og legge ved firmaattest dersom foretaket er registrert i Foretaksregisteret eller utskrift fra Enhetsregisteret dersom foretaket ikke er registrert i Foretaksregisteret.

Søknad om politiattest per post

Har mulighet til å søke om politiattest elektronisk, finner du informasjon om hvordan du søker på papir her.  

Nye åpningstider på sentralbordet fra 1. juni

Mandag 0830 - 1500

Torsdag 0830 - 1500

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattestester kan kontaktes på 78 98 93 60 i åpningstiden. Vi har stengt på alle helligdager gjennom hele året.

Apply online and receive the criminal record certificate in your digital mailbox

How to apply online:

Log in
Log in using your MinID, BankID, Buypass or Commfides details.
This will confirm your identity, and you will not have to submit proof of identification.

 1. Select reason
  Select the reason for requesting a criminal record certificate from the drop-down list on the form.
  Ask your employer or the person requesting the criminal record certificate if you have any questions about why they have requested it.
 2. Confirm reason (the only attachment required with online applications)
  - You can either scan or take a photo of the confirmation if you do not have an electronic version of it. 
  - Check that the file is legible before attaching it to your application.
  - The following file formats are acceptable: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  - The file size must not exceed 4 Mb (4,194,304 bytes).
  - Not all reasons require confirmation.

For employers/organisations:
Employers and organisations may download the form “Confirmation of reason” on the right-hand side of this page.

The Civil Aviation Authority – Norway
Please enter the following in the comments field on the form: “I consent to an exhaustive criminal record certificate being sent directly to the Civil Aviation Authority – Norway.”

How to receive the criminal record certificate online

 1. If you already have created a secure digital email account:
  If you already have a secure digital email account, we will be automatically notified. Our reply will be sent there.
  Information about the two certified Norwegian secure email options available.

  You also need to be listed in the contact and reservation register to receive the criminal record certificate in your secure digital email account.
 2. If you have not created a secure digital email account:
  If you do not have a secure digital email account, we urge you to create a digital mailbox. (Be aware that these are the only certified secure email accounts accepted by the Norwegian authorities.)
  We will be automatically notified about your new account, and our reply will be sent there. You do not need to contact us concerning this.
  You also need to be listed in the contact and reservation register to receive the criminal record certificate in your secure digital email account.
 3. If you have reserved yourself from receiving digital mail:
  If you have reserved yourself from receiving digital mail, we will be automatically notified and our reply will be sent by the post. This will delay the reply due to the postal delivery time.

  If you after all do want to receive our reply digitally, you can do so by creating a secure digital email-account and then confirm your contact information.

Technical information regarding the application process

The online solution works best with the latest versions of Internet Explorer, Firefox, Chrome and Safari. Please note that you may experience problems uploading the file if you have a firewall installed on your computer.   

Apply online for a criminal record certificate 

Voluntary organisations

If you are taking up a position with or doing work for a voluntary organisation, you may now apply online and attach the “Confirmation of reason” document that you have been given by the organisation. The organisation can download the document on the right-hand side of this page.

Application for a joint licence pursuant to the act on professional transport by motor vehicle and v

A police certificate  is required both for the transport manager and for the enterprise. In these cases application for two police certificates are required. Individuals are asked to apply online while enterprises are to apply on paper form (see menu to the left "søknad pr post" for the paper form). Please attach a certificate of registration if the firm is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises or transcript from the Central Coordinating Register for Legal Entities if the firm is not registered in the Register of Business Enterprises.

Applying for a criminal record certificate by post

If you are under 18 years of age or for other reasons unable to apply for a criminal record certificate online, you can apply - and submit a paper application. 

From June 1st 2016 we have the following opening hours on our service centre

Monday 0830 - 1500

Thursday 0830 - 1500

Please contact us during opening hours: (+47) 78 98 93 60. We are closed on all public holidays throughout the year.